Trong 02 ngày 24-25/12/2020, đại diện công ty AVTC đã tham gia và giới thiệu sản phẩm tại Đại hội Đại Biểu toàn Quốc lần thứ VIII Liên Hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Tại đại hội, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan khu triển lãm của tập đoàn GFS và công ty AVTC.

Tập đoàn GFS | XD và phát triển Ngành CNSX hàng loạt cấu kiện bê tông phục vụ lĩnh vực XD